Huishoudelijk Reglement

Ons intern reglement

Intern reglement
“De Vriendelijke Blaffers” vzw

 • Punt 1. De vereniging is samengesteld uit:
  Het Bestuur: Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester en Bestuursleden
  Effectieve leden: Leden die hun lidgeld betaald hebben.
  Stemgerechtigde leden: Leden die half jaar jaar lidgeld betaald hebben en die vermeld staan op de ledenlijst.
  Steunende leden.
 • Punt 2. Dit intern reglement vervangt alle voorgaande huishoudelijk reglementen.
 • Punt 3. Ieder lid dient in het bezit te zijn van een verzekering “ burgerlijk aansprakelijkheid “ ( familiale verzekering ) die ook schade door huisdieren dekt
 • Punt 4. Ieder aangesloten lid is verplicht zijn hond(en) af te richten volgens het trainingsprogramma van een door de algemene vergadering aan te wijzen bond.
 • Punt 5. Ieder nieuw lid is verplicht zich aan te bieden bij een lid van het bestuur. Alvorens dit nieuw lid in te schrijven ontvangt hij/zij de nodige uitleg over de mogelijke africhting van zijn hond.( hij/zij krijgt inzage in het huishoudelijk reglement.) Men dient dit reglement duidelijk te lezen en akkoord te gaan.(dit geldt zowel voor oude als nieuwe leden) Een nieuw lid dient minimaal 8 jaar te zijn en wordt in overleg met de trainers eventueel toegelaten om te trainen. Kandidaat nieuwe leden krijgen één vrijblijvende introductieles.( in principe door ½ uur voor de effectieve leden starten met hun les, de introductieles kan ook in samenspraak met de instructeur van dag en uur wijzigen.)
 • Punt 6. Leden van het bestuur betalen gewoon verzekering en hebben stemrecht. (indien uittreden van het bestuur betalen ze wel het volle lidgeld )
 • Punt 7. De verzekeringspolis ligt ter inzage bij het bestuur.
 • Punt 8. De vereniging houdt zich bezig met het africhten van gezelschapshonden zoals bepaald door de VOE (www.voe.be). Wedstrijdprogramma’s en oefeningen zijn te bekomen bij het bestuur.
 • Punt 9. De trainingen staan onder leiding van een ervaren instructeurs. Deze instructeurs hebben reeds jaren ervaring op het gebied van hondenbegeleiding en training. Ondanks hun ervaring zorgt de club dat deze personen regelmatig kunnen deelnemen aan extra opleidingssessies ingericht door de overkoepelde organisatie De instructeurs dienen serieus genomen te worden, zij staan op het terrein om u en u hond iets te leren.
 • Punt 10.  De leden dienen de trainingen aandachtig te volgen en deze niet te verstoren. Gsm’s en het roken is verboden op het trainingsterrein. (in geval van nood mag men de GSM wel gebruiken, maar verwittig wel de lesgever) Tijdens de les let men aandachtig op en we praten niet teveel, we oefenen thuis met je hond wat je geleerd hebt in de les.
 • Punt 11. De leden zijn ingedeeld in groepen: groep Puppy klas-puppy gevorderden-groep A-groep B-groep C.
  Overgangstest word beslist in overleg met de instructeurs.
 • Punt 12. Loopse teven mogen niet deelnemen aan gemeenschappelijke trainingen op het oefenterrein. (Als uw teef loops is kom je zolang ze loops is niet naar de club. Geef wel een seintje a.u.b) Bij clubkampioenschappen worden de loopse teefjes steeds als laatste beoordeeld.
 • Punt 13. Indien honden hun behoefte doen op het plein dient de begeleider de behoefte zelf van het terrein te verwijderen en/of te desinfecteren.(en een boete van 0,50cent) Het is dus aan te raden uw hond voor de trainingen uit te laten.(als u ook de hond op de uitlaatweide of de straat, zijn behoefte laat doen. Rapen we dit op) Alle leden zijn verplicht hondenpoepzakjes bij te hebben. (Bij het niet opruimen krijgt men een boete van 20€ )
 • Punt 14. Honden zijn in kantine toegelaten, zij moeten echter aan de leiband blijven en zo dicht mogelijk bij hun geleider zitten of liggen, zorg er voor dat ze niemand hinderen in het lokaal. Dit geldt werkelijk voor alle leden.
  Niet blaffen en de doorgang open houden voor anderen, een hond die het te bond maakt, kan zowel door een bestuurslid als een lesgever of mensen met toogdienst verzocht worden om het lokaal even te verlaten, als de hond terug kalm is, is hij terug welkom
 • Punt 15. Iedereen die niet tijdig zijn hond(en) in orde zijn met de inentingen zal geweigerd worden op de trainingen.
 • Punt 16. Materialen gebruikt tijdens de trainingen zullen door iedereen met respect behandeld worden en na de trainingen op verzoek van de instructeur opgeborgen worden.
 • Punt 17.  Prikbanden en andere foltertuigen zijn ons taboe ,slaan of stampen naar je eigen of andermans hond kunnen we niet toelaten, slaan en mishandelen van honden heeft onmiddellijk een tijdelijke schorsing tot gevolg. Deze schorsing blijft gelden tot de raad van het bestuur het voorval heeft behandeld en een definitieve beslissing heeft genomen, deze schorsing geld voor alle activiteiten, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en als je iemand zijn hond ziet mishandelen, dit melden op het secretariaat.
 • Punt 18.  De vereniging heeft een vaste kantinebaas. Bij diens afwezigheid staan de leden van het bestuur in voor de kantine. Alle consumpties worden genoteerd en afgerekend door één van de beheerders. Het bestuur kan ook leden aanduiden als bevoegd voor de kantine.
 • Punt 19.  Iedere hond die het terrein betreedt dient ingeënt te zijn tegen de volgende hondenziektes 1) Caree-hondenziekte ( D) 2) Hepatitis (H) 3) Leptospirosis (P) 5) Kennelhoest ( PB) De raad van bestuur kan echter inentingen verplichten , te verplichten tegen besmettelijke virussen, de leden dienen op aanvraag het inentingsboekje voor te leggen.
 • Punt 20.  Leden die de club verlaten voor het einde van het lopend jaar hebben geen recht op teruggave van de betaalde lid- of verzekeringsgelden.
 • Punt 21. Financiële en/of materiële zaken, geschonken aan onze vereniging blijven eigendom van de vereniging.
 • Punt 22. De vereniging is volstrekt onafhankelijk. Wij staan voor openheid, verdraagzaamheid en samenwerking. Wij zijn als vereniging politiek ongebonden en respecteren de vrije meningsuiting. Bij problemen van welke aard ook, spreek erover met de voorzitter. Of zet het op papier en geef dit persoonlijk af aan de voorzitter van deze vereniging. En samen zoeken we naar een goede oplossing.
 • Punt 23. Voorwaarden voor kandidatuurstelling tot het bestuur 1.Tenminste 18 jaar oud zijn 2.Tenminste half jaar actief zijn binnen de vereniging 3.zetelen binnen de algemene vergadering 4. Zijn kandidatuur schriftelijk melden aan de raad van het bestuur.
 • Punt 24. Het niet betalen van het jaarlijkse lidgelden voor de verval datum wordt beschouwd als ontslagname van onze vereniging.
 • Punt 25. In geval van betwisting hebben de statuten voorrang.
 • Punt 26. Iedere stemming dient met een briefje gedaan te worden, nooit mondelings.
 • Punt 27. De honden worden steeds aan de leiband gehouden, uitgezonderd tijdens de training op verzoek van de lesgever.
 • Punt 28. “De Vriendelijke Blaffers” is een V.Z.W. met ondernemingsnummer 862433334 de oprichtingsakte is neergelegd op de Rechtbank Van Koophandel op 26/12/2003 en is ter inzage en/of te vragen bij de secretaris.
 • Punt 29. De algemene leiding berust bij het bestuur.
 • Punt 30. Een loopse teef op het plein kan namelijk de nodige onrust veroorzaken bij andere honden (zowel reuen als teven).
  Het is dan ook verboden om met uw hond naar de lessen te komen en dit vanaf
  de eerste dag v.d. loopsheid gedurende minimaal 4 weken.
  • Trainingsdagen en uren vanaf 2022
  • Woensdag:
  • Puppy’s 18u30 – 19u00
  • Puppy gevorderder 18u00 – 19u00
  • A-Klasse 19u00 – 20u00
  • B – C Klasse 20u00 – 21u00

  • Vrijdag:  AGILITY (Half april tot eind oktober ) 19u – 20u

  • Zondag:
  • Puppy’s 9u30 – 10u00
  • Puppy gevorderd 9u00 – 10u00
  • A-Klasse 10u00- 11u00
  • B – C Klasse 11u00 – 12u00

  Bekijk ook regelmatig onze webpagina voor informatie en veranderingen op de club.

  Kandidaat leden die vrijblijvend een kennismaking wensen te volgen, contacteren hier voor De Vriendelijke Blaffers

  E-MAIL: devriendelijkeblaffers@gmail.com

  Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd op de algemene vergadering.
  Vzw de vriendelijke blaffers op 20 februari ’22

  Scroll naar boven