Huishoudelijk Reglement

Ons huishoudelijk reglement

1. De vereniging is samengesteld uit:
   – De Beheerraad: Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester en Bestuursleden
   – Effectieve leden: Leden die hun lidgeld betaald hebben.
   – Stemgerechtigde leden: Leden die voor hun tweede opeenvolgende jaar lidgeld betaald hebben en die vermeld staan op de ledenlijst die ingediend is bij de Rechtbank Van Koophandel.
   – Steunende leden.

2. Dit huishoudelijk reglement vervangt alle voorgaande huishoudelijke reglementen.

3. Ieder lid dient in het bezit te zijn van een verzekering “burgerlijk aansprakelijkheid“ (familiale verzekering) die ook schade door huisdieren dekt.

4. Ieder aangesloten lid is verplicht zijn hond(en) af te richten volgens het trainingsprogramma van een door de algemene vergadering aan te wijzen bond.

5. Ieder kandidaat-lid is verplicht zich aan te bieden bij een lid van de beheerraad. Alvorens deze kandidaat in te schrijven ontvangt hij/zij de nodige uitleg over de mogelijke africhting van zijn hond en krijgt hij/zij inzage in dit huishoudelijk reglement. Een nieuw lid dient minimaal 8 jaar te zijn en wordt in overleg met de trainers eventueel toegelaten om te trainen. Kandidaat nieuwe leden krijgen één vrijblijvende introductieles. Deze introductieles gaat in principe door tijdens de normale lesuren. De introductieles kan ook in samenspraak met de instructeur van dag en uur wijzigen. Bij inschrijving ontvangt het nieuwe lid dit huishoudelijk reglement. Bij inschrijving wordt het lid geacht zich akkoord te verklaren met dit huishoudelijk reglement.

5 bis. Jaarlijks lidgeld:
Het lidgeld voor de eerste hond van één gezin bedraagt 60€, incl. verzekering. Voor de tweede hond van hetzelfde gezin wordt het lidgeld gehalveerd. Echter de verzekeringspremie blijft 10 euro (dus 2de gezinslid 30+10=40 euro). Ieder lid van een op hetzelfde adres wonend gezin mag met de hond deelnemen aan de trainingen indien het verzekeringsgeld (10€) betaald is door de begeleider die deelneemt aan de trainingen.

6. Leden van de beheerraad betalen gewoon verzekering en hebben stemrecht.

7. De verzekeringspolis ligt ter inzage bij de beheerraad.

8. De vereniging houdt zich bezig met het africhten van gezelschapshonden zoals bepaald door de VOE (www.hondenfederatie-voe.be). Wedstrijdprogramma’s en oefeningen zijn te bekomen bij de beheerraad.

9. De trainingen staan onder leiding van ervaren instructeurs. Deze instructeurs hebben reeds jaren ervaring op het gebied van hondenbegeleiding en training. Ondanks hun ervaring zorgt de club dat deze personen regelmatig kunnen deelnemen aan extra opleidingssessies ingericht door de overkoepelde organisatie. De instructeurs dienen serieus genomen te worden, zij staan op het terrein om u en u hond iets te leren.

10. De leden dienen de trainingen aandachtig te volgen en deze niet te verstoren. Gsm’s  en roken zijn verboden op het trainingsterrein.

11. De leden zijn ingedeeld in 4 groepen: puppies; puppies-gevorderden; groep A en groep B. De overgangstest wordt beslist in overleg met de instructeurs.

12. Loopse teven mogen niet deelnemen aan gemeenschappelijke trainingen op het oefenterrein. Bij clubkampioenschappen worden de loopse teefjes steeds als laatste beoordeeld.

13. Indien honden  hun behoefte doen op het plein  dient de begeleider de behoefte zelf van het terrein te verwijderen en/of te desinfecteren. Het is dus aan te raden uw hond voor de trainingen uit te laten. Alle leden zijn verplicht hondenpoepzakjes bij te hebben.

14. Honden zijn aangelijnt toegelaten in de kantine zolang deze geen overlast bezorgen, echter steeds onder toezicht en zo dicht mogelijk bij de begeleiders. Een hond die het te bond maakt, kan zowel door een bestuurslid, een lesgever of mensen met toogdienst verzocht worden om het lokaal even te verlaten tot dat de hond terug kalm is.

15. Iedereen die niet tijdig zijn verzekering en/of lidgeld betaald heeft of waarvan de hond(en) niet in orde zijn met de inentingen zal geweigerd worden op de trainingen.

16. Materialen gebruikt tijdens de trainingen zullen door iedereen met respect behandeld worden en na de trainingen op verzoek van de instructeurs opgeborgen worden.

17. Prikbanden en andere foltertuigen zijn taboe. Slaan of stampen naar je eigen of andermans hond is niet toegelaten en heeft onmiddellijk  een tijdelijke schorsing tot gevolg. Deze schorsing blijft gelden tot de raad van beheer het voorval heeft behandeld en een definitieve beslissing heeft genomen. Deze schorsing geld voor alle activiteiten. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en als je iemand zijn/haar hond ziet mishandelen, dit melden op het secretariaat.

18. De vereniging heeft een vaste kantinebaas. Bij diens afwezigheid staan de leden van de beheerraad in voor de kantine. Alle consumpties worden genoteerd en afgerekend door één van de beheerders. De beheerraad kan ook leden aanduiden als bevoegd voor de kantine. Er is geen bediening aan de tafels en we waarderen directe betaling.

19  Ieder hond die het terrein betreedt dient ingeent te zijn tegen de volgende hondenziektes
   1) Carre-hondenziekte ( D) 2) Hepatits (H)  3) Leptospirosis (P)  4) Kennelhoest ( PB). De raad van bestuur kan deze inentingen verplichten. De leden dienen op aanvraag het inentingsboekje voor te leggen.

20. Leden die de club verlaten voor het einde van het lopende lidjaar hebben geen recht op teruggave van de betaalde lid- of verzekeringsgelden.

21. Financiële en/of materiële zaken geschonken aan onze vereniging blijven eigendom van de vereniging.

22. De vereniging is volstrekt onafhankelijk. Wij staan voor openheid, verdraagzaamheid en samenwerking. Wij zijn als vereniging politiek ongebonden en respecteren de vrije meningsuiting.

23. Voorwaarden voor kandidatuurstelling tot de raad van bestuur :
   1. tenminste 18 jaar oud zijn.
  2. Tenminste half jaar actief zijn binnen de vereniging.
  3. zetelen binnen de algemene vergadering.
   4. zijn/haar kandidatuur schriftelijk melden aan de raad van bestuur.

24. Het niet betalen van het jaarlijkse lidgelden voor de verval datum word beschouwd als ontslagname van onze vereniging.

25. In geval van betwisting hebben de statuten voorrang.

26. Ieder stemming dient schriftelijk gedaan te worden, nooit mondelings.

27. De honden worden steeds aan de leiband gehouden, uitgezonderd tijdens de training op verzoek van de lesgever.

28. Elk nieuw bestuurslid krijgt een proeftijd van een half jaar.

29. “De Vriendelijke Blaffers” is een V.Z.W. met ondernemingsnummer 862433334 de oprichtingsakte is neergelegd op de Rechtbank Van Koophandel op 26/12/2003 en is ter inzage en/of te vragen bij de secretaris.

30. De algemene leiding berust bij de beheerraad.

31. Trainingsdagen en uren vanaf 2009:

 • Woensdag:
  18u00 – 19u00 puppies
  19u00 – 20u00 groep A
  20u00 – 21u00 groep B
 • Vrijdag:
  19u00 – 20u00 agility voor iedereen (van april t/m oktober)
 • Zondag:  
  9u00 – 10u00 puppies
  10u00 – 11u00 groep A
  11u00 – 12u00 groep B

32. Kandidaat leden die vrijblijvend een eerste kennismakingsles wensen te volgen sturen hiervoor een bericht naar info@vriendelijkeblaffers.be

Dit huishoudelijk regelement is goedgekeurd op de algemene vergadering

| made with OnivuThemes |